Regulamin

Właścicielem sklepu internetowego dostępnego na stronie internetowej www.subtelna.pl jest Barbara Basiak F.H.U. MIGOTKA z siedzibą w Przeworsku przy ulicy Lwowskiej 1 o numerze identyfikacji podatkowej NIP 794-109-22-16 i numerze REGON 650901636

Dane kontaktowe:

F.H.U. MIGOTKA Barbara Basiak

ul. Lwowska 1

37-200 Przeworsk

adres poczty elektronicznej: sklep@subtelna.pl

numer telefonu do obsługi sklepu internetowego: (+48) 509 668 520 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 (opłata jak za zwykłe połączenie, zgodnie z taryfą abonamenta)

Konto bankowe:

Bank PKO S.A. 64 1020 4287 0000 2102 0135 5072

Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego czyli zasady zawierania umów sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego, które znajdują się w asortymencie Sklepu internetowego. Zawiera również zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

§1

W niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy które oznaczają:

Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez F.H.U. MIGOTKA Barbara Basiak dostępny na stronie internetowej pod adresem www.subtelna.pl

Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego;

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z F.H.U. MIGOTKA niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa zamówienie w Sklepie internetowym;

Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których F.H.U. MIGOTKA skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym, powierzy zamówiony towar przewoźnikowi oraz dostarczy zamówiony towar za pośrednictwem przewoźnika do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu;

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego towarów będących przedmiotem zamówienia.

§ 2

Rejestracja i logowanie

Każdy Klient może dobrowolnie i nieodpłatnie zarejestrować konto w Sklepie internetowym. Zarówno składanie zamówień, przeglądanie ofert sklepu jak i uzyskiwanie informacji dotyczących oferowanych produktów jest dostępne bez dokonywania rejestracji.
Korzystanie z niektórych funkcjonalności sklepu internetowego może być uzależnione od dokonania rejestracji. Należą do nich: m.in. śledzenie historii zamówień, śledzenie statusu złożonego zamówienia.

Rejestracja konta jest możliwa po wybraniu opcji logowanie na witrynie głównej sklepu internetowego
Zarejestrowanie konta Klienta w Sklepie internetowym wymaga wypełnienia formularza rejestracji. W celu dokonania rejestracji konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji. Dane osobowe są chronione przez administratora danych Sklepu. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do założenia konta Klienta, realizacji i obsługi zamówień.

Każdy klient po dokonaniu rejestracji ma prawo do wglądu oraz edycji swoich danych. Również ma prawo w każdym czasie usunąć swoje konto, przy czym sklep internetowy zastrzega konieczność zachowania części danych osobowych koniecznych dla realizacji uprawnień klienta w zakresie zwrotu towaru lub złożenia reklamacji towaru.
Za skutki wynikłe z powodu podania nieprawdziwych danych przez Klienta podczas rejestracji Sklep internetowy nie odpowiada.

§3

Zamówienia i ich realizacja

,

Dokonywanie zakupu towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego odbywa się przez złożenie zamówienia przez Klienta Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu przez stronę internetową Sklepu internetowego www.subtelna.pl

Koniecznym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient winny jest potwierdzić zaznaczając odpowiednie pole przed końcem realizacji zamówienia. Nie wyrażenie zgody akceptacji niniejszego Regulaminu przez Klienta w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Klient, który już raz zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym może złożyć zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta po zalogowaniu się do Sklepu internetowego poprzez poprawne wpisanie hasła i loginu po kliknięciu na logowanie/rejestracja.

Po złożeniu przez Klienta zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta, zostanie niezwłocznie wysłana przez Sklep wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej od Sklepu z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sklepem.

Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego są cenami brutto. (zawierają podatki w tym podatek od towarów i usług VAT) i wyrażone są w złotych polskich.

Ceny towarów w Sklepie internetowym nie zawierają kosztów. Koszty dostarczenia towaru podawane są każdorazowo podawane na stronie internetowej Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.

Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu zamówienia w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność z góry, powinien uiścić cenę oraz koszty dostarczenia towaru w ciągu jednej doby od otrzymania od F.H.U. MIGOTKA wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji. Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność przy odbiorze zamówionego towaru (płatność za pobraniem), zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki zawierającej zamówiony towar.

Sposoby i koszty płatności dostępne są w zakładce Koszty dostawy.

Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane w dni robocze.

§4

Prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny bez ponoszenia kosztów (poza kosztem odesłania towaru).

Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 30 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Formularz odstąpienia od umowy dostępny jest na stronie internetowej Sklepu w zakładce Zwroty i wymiany oraz dostarczany mailowo jako załącznik pdf na życzenie klienta na adres poczty elektronicznej podany przez konsumenta.

Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 30 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Koszt odesłania przedmiotu do sklepu ponosi konsument. Konsument jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości przedmiotu wynikające z korzystania w sposób nieprawidłowy do stwierdzenia jego charakteru, cech oraz funkcjonowania.

W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę za towar oraz kwotę określonego w cenniku sposobu dostawy. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.

§5

Polityka prywatności i bezpieczeństwo danych osobowych

Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów jest Sklep. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sklep w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma prawo do wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usunięcia swoich danych osobowych w dowolnie wybranym przez siebie momencie.

§6

Postanowienia końcowe

Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2016 r.

Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Zarejestruj nowe konto

Czy masz już swoje konto?
Zaloguj Lub Reset password